Spring til indhold

Resultater

Danida er en lærende organisation, der arbejder målrettet på at skabe resultater med udviklingsarbejdet og lære af de erfaringer, vi høster igennem vores udviklingsindsatser. Der gennemføres eksempelvis evalueringer, som sætter fokus på resultaterne i de konkrete programmer og projekter, og som dermed bidrager med værdifuld viden, der kan anvendes i kommende programmer og projekter. Der gennemføres også løbende resultatmålinger i alle udviklingsprogrammer.

I 2002 lancerede Danida et relativt simpelt målesystem, som giver et overordnet indtryk af, om udviklingssamarbejdet skaber de forventede resultater. Systemet indebærer, at der for hver komponent i sektorprogrammerne i de danske prioritetslande og for hvert program eller projekt til en værdi over 35 mio. kr. udvælges et delmål, og resultatet vurderes hvert år. I et vejprogram kan et delmål f.eks. være, hvor mange kilometer vej, der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

Resultatopfyldelse i 2013
I 2013 er der opgjort resultater for 238 delmål for den bilaterale bistand i de lande, hvor Danida arbejder. Målopfyldelsen i 2013 er alt i alt tilfredsstillende: 83 pct. af målene blev opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Danida følger løbende niveauet for målopfyldelsen, som siden 2005 har ligget på mellem 79 og 88 procent.

En målopfyldelse for den bilaterale udviklingsbistand på omkring 80 pct. anses generelt at udtrykke en helt tilfredsstillende balance mellem ambitiøse og realistiske mål og uundgåelige forsinkelser i nogle af de støttede aktiviteter. For de enkelte delmål, som ikke levede op til ambitionerne, kan der være mange årsager, som ofte er knyttet til forhold i den enkelte sektor i det pågældende land. Det kan eksempelvis skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen og andre forsinkelser. I nogle tilfælde er dokumentation for opnåede resultater ikke modtaget ved deadline for Danidas årsrapport, og de mangler derfor i årets opgørelse.

A: meget tilfredsstillende (mindst 96 % opfyldt) 64,7 % af delmålene
B: tilfredsstillende (61-95 % opfyldt) 18,1 % af delmålene
C: mindre tilfredsstillende (41-60 % opfyldt) 7,6 % af delmålene
D: ikke tilfredsstillende (0-40 % opfyldt) 9,7 % af delmålene

Gennemførte evalueringer i 2013

Evaluering

Hiv/aids-kurven i Uganda skal knækkes gennem forebyggelse

I samarbejde med Irland og det statslige amerikanske udviklingsagentur USAID har Danmark støttet bekæmpelse af hiv/aids i Uganda. I perioden 2007 til 2010 lå den danske støtte på 90 mio. kr. i alt, og i perioden 2010-2015 ligger den på 200 mio. kr. Den ugandiske regering formåede i perioden 1992 til 2004/05 at nedbringe andelen af hiv-positive fra 18,5 til 6,4 pct. I perioden 2004 til 2011 steg andelen af hiv-smittede dog igen til 7,2 pct. Ifølge evalueringen skyldes stigningen blandt andet, at den ugandiske regering har nedtonet støtten til forebyggelse til fordel for støtte til livsforlængende medicin for hiv-smittede. Den peger på, at Irland, USA og Danmark alle har gennemført relevante tiltag, hvor de har prioriteret forebyggelse højt både gennem støtte til en særlig civilsamfundsfond, gennem politisk dialog og gennem konkrete partnerskaber med ugandiske NGO’er. Dialogen med den ugandiske regering har dog været præget af, at den største donor, PEPFAR, som er den amerikanske præsidents program for støtte til bekæmpelse af aids, og som bidrager med over 80 pct. af al støtte til bekæmpelse af hiv/aids i Uganda, prioriterer behandling over forebyggelse. Evalueringen konkluderer, at hvis Uganda skal knække hiv/aids-kurven, så skal den ugandiske regering tage lederskab, prioritere forebyggelse højere og fokusere på de særligt udsatte grupper for epidemien.

Joint Evaluation of Support to the National Response to HIV/AIDS in Uganda 2007-2012

Evaluering

Resultaterne af budgetstøtten til Tanzania

Tanzania modtog næsten fem mia. US dollars i budgetstøtte i perioden 2006-2012 fra en række donorer, svarende til 14 pct. af Tanzanias offentlige budget i samme periode. Resultaterne af budgetstøtteprogrammet er nu blevet vurderet gennem en fælles evaluering, som Danmark har deltaget i. Overordnet set har den internationale budgetstøtte opnået gode resultater, selvom langt fra alle forventninger er blevet indfriet. Budgetstøtten har især medført fremgang i de sociale sektorer og forbedret levestandarden for Tanzanias befolkning. Fremgangen har været stor på uddannelsesområdet, hvor andelen af børn, som går videre fra grundskolen til folkeskolen, er steget fra 20 pct. i 2006 til 54 pct. i 2012. Budgetstøtten har været en forudsigelig og stabil indtægtskilde for regeringen, hvilket har gjort det muligt at øge de offentlige udgifter uden at også at øge låntagningen. Evalueringen kan dog ikke konstatere en væsentlig effekt på den indkomstbetingede fattigdom, hvilket kan forklares med, at regeringen og donorerne primært har fokuseret på sociale sektorer, som kun har en begrænset direkte effekt på vækst og beskæftigelse. Selvom budgetstøtten har haft betydning som finansieringskilde, har dialogen mellem donorlande og den tanzaniske regering om landets politikker, som har været ført sideløbende med budgetstøtten, været mindre effektiv.

Joint Evaluation of Budget Support to Tanzania: Lessons learned and recommendations for the future

 • ""

  1000 % stigning i Tanzanias skatteindtægter

 • Ghana

  Over 8 millioner har fået adgang til lægehjælp i Ghana

 • ""

  Statsopbygning i Somaliland

 • ""

  Vækst og fiskeri i Vietnam

 • ""
  Infografik: Udviklingssamarbejdets resultater