Spring til indhold

Rio- og 2015 målene smelter sammen

En uges intense forhandlinger i juli – afsluttende med en uafbrudt marathon-seance på 36 timer. Det skal der til, før den åbne arbejdsgruppe, der skal levere anbefalinger til nye mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling til FN’s Generalsekretær, kan nå til enighed og sætte sidste punktum i rapporten. Arbejdsgruppen blev nedsat helt tilbage ved Rio+20 topmødet i 2012, på bl.a. dansk foranledning, med den ambitiøse opgave at få de globale miljømål, Rio-målene, og de globale udviklingsmål, 2015-målene, til at smelte sammen. Det var ikke let, men arbejdsgruppen gik grundigt til værks og gennemførte en meget åben proces med rige muligheder for civilsamfund, den private sektor og andre til at give deres mening til kende. Efter de lange slutforhandlinger i juli 2014 var gruppen klar med et forslag til 17 nye globale mål.

Resultatet er epokegørende: Ikke nok med at miljø- og udviklingsmål nu smelter sammen. De nye globale mål, Sustainable Development Goals i den internationale jargon, udmærker sig også ved, at de gælder for – og forpligter – alle verdens lande i modsætning til 2015-målene, der primært rettede sig mod udviklingslandene.
Nogle er skeptiske over for resultatet. Mange mener f.eks., at 17 mål er for mange, og at nogle af målene er uklare og svære at kommunikere. Ikke desto mindre inkluderes alle 17 i FN’s Generalsekretær Ban Ki-moons såkaldte synteserapport, som sammen med forslaget fra arbejdsgruppen udgør grundlaget for de mellemstatslige forhandlinger om de endelige mål.

Der er stadig lang vej endnu, ikke mindst i forhold til hvordan målene skal udmøntes i praksis, globalt og i de enkelte lande, og hvem der skal gøre hvad, for at de bliver til virkelighed.

Alt det skal ligge klar, så de endelige mål kan vedtages til september 2015 på FN’s særlige Post-2015 topmøde, der i øvrigt – bliver han valgt i FN i forsommeren 2015 – bliver med formanden for Folketinget, Mogens Lykketoft som formand for FN’s Generalforsamling.