Spring til indhold

Resultatmåling og evalueringer

Danida er en lærende organisation, der arbejder målrettet på at skabe resultater med udviklingsarbejdet og lære af de erfaringer, vi høster igennem vores udviklingsindsatser. Der gennemføres hyppigt evalueringer, som sætter fokus på resultaterne i de konkrete programmer og projekter, og som dermed bidrager med værdifuld viden, der kan anvendes i kommende programmer og projekter. Der gennemføres også løbende resultatmålinger i alle udviklingsprogrammer. Oplysninger om samtlige programmer og projekter og dertilhørende mål og resultater er siden 2013 løbende tilgængelige på OpenAid.dk.

""
Kyome Fresh er startet af Grace M. Nyaa i 2003 og fik første gang støtte fra Danidas B2B program i 2009. 250 bønder leverer grøntsager til Kyome Fresh. Varerne bliver kørt i lastbiler til virksomheden og her bliver grøntsagerne sorteret, vejet, pakket og lagt i store kølebokse, derefter bliver en del af produktionen sendt til COOP Danmark hvor man sælger varerne i diverse supermarkeder.
Foto: Mikkel Østergaard / Danida

Danida har udviklet et målesystem, som giver et overordnet indtryk af, om udviklingssamarbejdet skaber de forventede resultater. For alle større bilaterale programmer og projekter bliver der sat mål for de resultater, der forventes opnået i løbet af et år. Siden 2013 giver OpenAid.dk adgang til dagsaktuelle oplysninger om resultater inden for Danmarks udviklingssamarbejde. På sitet kan du orientere dig på tværs af lande, sektorer og organisationer, fra det store overblik og helt ned til de enkelte programmer og projekter.

Resultatopfyldelse i 2014

I 2014 er der opgjort resultater for 217 delmål for den bilaterale bistand i de lande, hvor Danida arbejder. Målopfyldelsen i 2014 er alt i alt tilfredsstillende: 84,3 pct. af målene blev opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende niveau. Danida følger løbende niveauet for målopfyldelsen, som siden 2005 har ligget på mellem 79 og 88 procent.

I år udsendes årsberetningen meget tidligere end de foregående år, og der er derfor en række programmer, hvor Danida endnu ikke har modtaget rapportering for målopfyldelse for 2014. Disse mangler derfor i opgørelsen. Programmer og projekter der er blevet forsinket eller udskudt, er registreret som ikke tilfredsstillende. Nedenstående målopfyldelse opdateres igen efter andet kvartal af 2015, når det komplette datagrundlag for 2014 forelægger. De seneste resultater på de enkelte programmer og projekter kan dog altid findes på OpenAid.dk, der opdateres hver dag med de ændringer der måtte være indrapporteret.
En målopfyldelse for den bilaterale udviklingsbistand på omkring 84,3 pct. anses generelt at udtrykke en meget tilfredsstillende balance mellem ambitiøse og realistiske mål og uundgåelige forsinkelser i nogle af de støttede aktiviteter.

For de enkelte delmål, som ikke levede op til ambitionerne, kan der være mange årsager, som ofte er knyttet til forhold i den enkelte sektor i det pågældende land. Det kan eksempelvis skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen.

A: meget tilfredsstillende (mindst 96 % opfyldt) 63,6 % af delmålene
B: tilfredsstillende (61-95 % opfyldt) 20,7 % af delmålene
C: mindre tilfredsstillende (41-60 % opfyldt) 8,8 % af delmålene
D: ikke tilfredsstillende (0-40 % opfyldt) 6,9 % af delmålene

Udvalgte gennemførte evalueringer i 2014

Evaluering

Evaluering af Freds- og Stabiliseringsfonden: Klare fremskridt i samarbejdet mellem danske myndigheder om stabiliseringsindsatser i udviklingslande

Freds- og Stabiliseringsfonden blev oprettet som led i forsvarsforliget for 2010-2014. Et af hovedformålene bag oprettelsen af fonden var at styrke samtænkningen mellem de forskellige danske indsatser i skrøbelige stater og konfliktområder. I samme periode har fonden rådet over 941 mio. kr., hvoraf halvdelen er officiel udviklingsbistand, og den anden halvdel kommer fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Fonden koordineres af en interministeriel styrekomité med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.

En evaluering gennemført af det britiske konsulentfirma Coffey International i 2014 konkluderer, at der med midler fra fonden er opnået nogle klare succeser, især hvad angår et styrket tværministerielt samarbejde om sikkerhed og udvikling. Fondens indsatser flugter med de danske strategiske prioriteter, og den støtter de indsatser, som er rettet direkte mod de drivende kræfter bag konflikter, usikkerhed og ustabilitet. Eksempler på konkrete aktiviteter er bidrag til bekæmpelse af pirateri ud for Somalias kyst, retsforfølgelse af pirater samt træning af den Afghanske Nationale Hær. Fonden har også været med til at styrke dansk indflydelse internationalt bl.a. inden for nedrustning.

Regeringen står nu over for at skulle bygge videre på de resultater, som Fonden har opnået i sine første leveår. Udfordringerne består bl.a. i at udvikle den sammentænkte tilgang yderligere, sikre langt større fokus på planlægning og opfølgning for at sikre bedre resultater af indsatsen, og at sikre overensstemmelse mellem politiske ambitioner og ressourcer.

Evaluation of the Danish Peace and Stabilisation Fund

Evaluering

Evaluering af Danidas B2B-program: En løftestang for danske virksomheder til at engagere sig i udviklings- og vækstøkonomier

Danidas Business-to-Business (B2B) program har haft til formål at bidrage til fattigdomsreduktion via vækst og beskæftigelse i partnerlande. Dette skulle ske gennem etableringen af langsigtede og kommercielt bæredygtige partnerskaber mellem danske og lokale virksomheder. Danida har siden 1993 støttet sådanne partnerskaber, først under Privat Sektor programmet indtil 2006, som blev afløst af Business-to-Business programmet, B2B indtil 2011. Fra midten af 2011 blev B2B-programmet afløst af Danida Business Partnerships.

Group A/S gennemførte en evaluering af B2B-programmet for perioden 2006-2011. Evalueringen viser, at programmet har bidraget til at forbedre kapacitet og konkurrenceevne for virksomheder i partnerlande og har fungeret som et relevant instrument til overførsel af dansk teknologi og know-how gennem virksomhedspartnerskaber.

Selvom evalueringen fremhæver en række eksempler på velfungerende partnerskaber, som har haft en betydelig effekt i lokalområdet, har B2B-programmet i et større perspektiv dog ikke bidraget væsentligt til de overordnede målsætninger om økonomisk vækst, beskæftigelse og fattigdomsreduktion. Beskæftigelseseffekten i de lokale virksomheder skønnes mindre end forventet, ligesom der ikke har været væsentlige afsmittende virkninger på andre virksomheder i partnerlandene. Evalueringen har også sat spørgsmålstegn ved instrumenternes forenelighed med EU-statsstøtteregler.

På baggrund af evalueringen har Udenrigsministeriet besluttet at sætte Danida Business Partnerships og Business Project Development faciliteterne midlertidigt i bero og samtidig indlede udviklingen af nye og mere tidssvarende instrumenter som en del af en ny strategisk ramme for innovative partnerskaber.

Evaluation of Danida Business-to-Business Programme 2006-2011