Spring til indhold

Ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

I 2010 fik Danmark en ny strategi for udviklingssamarbejdet. Strategien markerer en nyorientering af udviklingspolitikken i retning af fokus på fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af frihed og vækst.

""
Danmarks nye udviklingspolitiske strategi sætter bl.a. fokus på
udviklingssamarbejdet med Afrika. Her besøger udviklingsministeren
Zimbabwe i februar 2010.
Foto: Danida

Strategien ”Frihed fra Fattigdom – Frihed til Forandring” blev præsenteret i Folketinget fredag den 28. maj 2010. Det markerede afslutningen på et lille års tids med offentlige debatter, dialog og høringsbidrag fra organisationer og privatpersoner. En række af disse bidrag er afspejlet i strategien, som udstikker kursen for Danmarks udviklingssamarbejde i de kommende år.

Helt centralt i den nye strategi er arbejdet for at fremme frihed, demokrati og menneskerettigheder. Som titlen antyder, skal indsatsen sikre både frihed fra og frihed til. Frihed fra fattigdom, frygt og fornedrelse, fra afmagt og overgreb. Frihed til at tage hånd om egen skæbne og ansvar for eget liv. Frihed til at udnytte sine ressourcer til fulde – til eget og fællesskabets bedste.

Målet med udvikling er at skabe forandring til det bedre. Forandring må først og fremmest komme indefra, og hvert enkelt samfund bærer ansvar for egen udvikling. Men i verdens mest fattige og skrøbelige samfund er udfordringerne så store, at de enkelte lande ikke kan klare dem alene – selv når de har viljen til at løfte ansvaret. Samfundets og borgernes kapacitet er ofte svag, og rammebetingelser – handelsbarrierer, klimaforandringer, international økonomisk krise og finansielle udsving – sætter begrænsninger for mulighederne for forandring. Her vil og kan Danmark støtte landene i at løfte udfordringerne. Vi vil samarbejde med partnere, der vil og kan skabe forandring.

Udviklingspolitikken er en central del af den aktive danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, der varetager danske interesser over en bred kam. Den er et ligeværdigt og selvstændigt element i Danmarks samlede globale engagement. Udviklingspolitik og bistand alene er ikke tilstrækkeligt til at bekæmpe fattigdom og fremme social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling, da udviklingsbistanden kun udgør en del af de samlede aktiviteter og indsatser i udviklingslandene. En styrket dansk indsats handler derfor ikke alene om bedre udviklingsbistand, men i høj grad om at styrke det samlede engagement i udviklingslandene.

Fem politiske prioriteter

Danmark vil i sit udviklingspolitiske engagement fokusere på fem politiske prioriteter, som skal sikre, at Danmark er aktiv der, hvor vi i særlig grad kan gøre en forskel.

Prioriteterne er gensidigt forbundne og er alle væsentlige for at bekæmpe fattigdom og opnå 2015 Målene. Respekt for menneskerettighederne, demokratisk deltagelse i samfundet og god regeringsførelse er afgørende for både social og økonomisk fremgang og for langsigtet stabilitet og sammenhængskraft i samfundet.

Økonomisk vækst og beskæftigelse spiller en hovedrolle i udryddelsen af fattigdom og sult, og for at udviklingslandene på sigt selv kan finansiere udvikling. Ligestilling og respekt for kvinders rettigheder er et mål i sig selv og et essentielt middel til vækst og fattigdomsbekæmpelse og til at bremse den høje befolkningstilvækst. Mange steder er vedvarende konflikt og ustabilitet en forhindring for at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling. Andre steder truer klimaforandringer, miljøproblemer og naturkatastrofer med at ødelægge en spirende udvikling.

De fem prioriteter skal sikre størst mulig dansk gennemslagskraft og understøtte Danmarks bidrag til den fælles internationale indsats for at nå FN’s 2015 Mål.

Konkret indebærer strategien også:

  • Stærkere engagement i færre lande: Danmark skal ikke sprede sit engagement på for mange lande. Resultater og gennemslagskraft kræver fokusering i form af et større engagement i et mindre antal lande. Dette giver også rum til nye indsatser.
  • Større risikovillighed: Risici er et grundvilkår i engagementet i partnerlandene, ikke mindst i skrøbelige stater. Danmark vil være villig til at tage velovervejede risici for at skabe den nødvendige forandring i landene.
  • Resultaterne skal dokumenteres: Der sættes klare mål for fremskridt i partnerlandene, og målingen af resultater skal styrkes.
  • Resultater skal kommunikeres: Der gøres en øget indsats for at styrke kommunikationen om bistandens resultater.

Arbejdet med at sætte handling bag ordene er i gang på alle områder af Danmarks udviklingssamarbejde. Et udpluk af de konkrete resultater af arbejdet i 2010 fremgår af de efterfølgende kapitler i årsberetningen.