Spring til indhold

Stærkere engagement i færre lande

Danmark skal fortsat have et globalt udviklingspolitisk engagement, men resultater og gennemslagskraft kræver fokusering i form af et større engagement i et mindre antal lande.

En kvinde i Bolivia sælger grøntsager på markedet. Bolivia er i hastig økonomisk udvikling, og Danmark udfaser gradvist bistanden frem til 2013
En kvinde i Bolivia sælger grøntsager på markedet. Bolivia er i hastig økonomisk udvikling, og Danmark udfaser gradvist bistanden frem til 2013.
Foto: Mike Kollöffel

Fokusering er nødvendigt for at skabe resultater. Derfor betyder den nye strategi også en styrkelse af engagementet i færre partnerlande. Der er ikke tale om en straffeaktion mod landene, hvor der udfases. Det er et spørgsmål om at gøre det endnu bedre i de lande, hvor vi bliver.

Hovedparten af det danske engagement er koncentreret i partnerlandene, men vi skal også have fleksibilitet til at kunne yde en hurtig indsats i enkelte andre lande. Det kan være for at reagere på en pludselig opstået eller truende konflikt, en katastrofe eller en aktuel mulighed for at understøtte en forandringsproces. I skrøbelige stater er behovet for fleksible indsatser særlig stort samtidig med, at der er behov for en langsigtet indsats, så landene kan blive mere robuste og tage vare på egen udvikling.

Udviklingen i Nordafrika, hvor folkelige protester og krav om frihed og demokrati har væltet enevældige regimer, viser med al tydelighed behovet for en hurtig reaktionsevne, der kan hjælpe befolkninger i overgangen mod demokrati.

Gennem den yderligere fokusering af den bilaterale bistand skabes der større gennemslagskraft i partnerlandene, ligesom der sikres tilstrækkelige midler til prioriterede indsatser inden for hovedområder af den nye udviklingspolitiske strategi.

Kort fortalt betyder koncentrationen af udviklingsengagementet følgende:

  • Danmark vil over de kommende år reducere antallet af partnerlande fra de nuværende 26 til 15.
  • I Nicaragua og Bolivia begyndte udfasningen i 2010. Udviklingssamarbejdet i Nicaragua udfases helt i 2011. I Bolivia udfases bistanden gradvist til 2013.
  • Ligeledes er udfasningen af udviklingssamarbejdet allerede påbegyndt i Vietnam og Bhutan.
  • Udfasningen af samarbejdet i Zambia, Benin og Cambodja iværksættes i 2011. Engagementet med Zambia og Benin udfases gradvist over tre år, mens det for så vidt angår Cambodja vil ske over to år.

Flere lande i god gænge

Når det giver mening at neddrosle engagementet i netop disse lande, skyldes det bl.a., at flere af landene er inde i en positiv udvikling. Eksempelvis er Zambia kommet langt i forhold til at sikre uddannelse til alle børn (92 pct.), ligesom landet efterhånden i vid udstrækning er i stand til at stå for fattigdomsbekæmpelsen for egne midler.

I Benin har Danmark med landbrugsprogrammerne været med til at sikre job, mikrokreditter og mere effektive produktionsmetoder til landbefolkningen. I Cambodja er andelen af fattige i befolkningen faldet fra 35 pct. i 2004 til 26 pct. i 2010, og landets indtægter ventes at stige, når der kommer gang i olieindvindingen langs landets kyster. I Bolivia er den økonomiske udvikling gået stærkt de seneste år. Landet er ikke længere blandt de fattigste lande, men er blevet et mellemindkomstland.