Spring til indhold

Beretning fra Udvalget for Blandede Kreditter

Med den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse følger Danida op på Afrikakommissionens anbefalinger og understreger målsætningerne om at skabe udvikling gennem markedsdrevet vækst og beskæftigelse. Det betyder blandt andet et øget fokus på erhvervslivets rammebetingelser i form af investeringer i infrastruktur og energi.

Ordningen for Blandede Kreditter udgør et vigtigt instrument til at sikre finansiering af større infrastrukturprojekter, som ikke vil kunne finansieres på markedsvilkår. Det gøres ved at tilbyde rentefrie lån med 10 års løbetid, hvor renter, eksportkreditpræmie og andre finansielle omkostninger finansieres med bistandsmidler. Ved at fremme adgangen til langfristet finansiering gennem inddragelse af kommercielle partnere kan ordningen muliggøre betydelige investeringer i vigtig infrastruktur og dermed skabe bedre rammer for vækst og beskæftigelse.

Gennem de senere år er der med ordningen kommet et skærpet fokus på finansiering af infrastrukturprojekter, herunder udbygning af energiforsyning. Finansiering af klimavenlig og renere teknologi er en prioritet, der fremover vil blive yderligere styrket.

Den 219 km lange hovedvej mellem byerne Iyovi og Mafinga i Tanzania er mere end 40 år gammel, og en gennemgribende renovering er stærkt påkrævet. Det hjælper Danida med via en blandet kredit. Renoveringen af de første 150 km af hovedvejen ventes at være færdig i løbet af 2011.

Udbetalinger satte rekord i 2010

Der er fortsat stor efterspørgsel efter ordningen. De 350 mio. kr., der var afsat på finansloven til ordningen i 2010, blev udnyttet fuldt ud. I alt udbetalte Danida dog en bruttorentestøtte på 509 mio. kr., hvilket blev muliggjort, fordi ordningen i løbet af året havde fået tilbageført rentestøtte, som skyldtes, at det faktiske renteniveau blev lavere end forventet, da støtten kom til udbetaling.

Udbetalt rentestøtte mv. 2004-2010

År

Rentestøtte, mv. (brutto)
Beløb i mio. kr.

2004

243,7 

2005

308

2006

377,1 

2007

404,4 

2008

388,7 

2009

378,2

2010

509

Bedre vilkår for erhvervslivet i fokus

I 2010 gav Danida tilsagn om støtte til seks nye projekter med en samlet kontraktsum på 1.838 mio. kr. Heraf dækkede Danida renteudgifter samt udgifter til teknisk assistance og genererede derved udstyrsleverancer til en kontraktsum på mere end det dobbelte af den udbetalte støtte. Af disse seks nye projekter er to i Ghana, et i Kina, et i Mongoliet, et i Mozambique og et i Tanzania.


De seks nye projekter afspejler Danidas skærpede indsats for at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i partnerlandene og derved bidrage til vækst og beskæftigelse.  I 2010 gik to tredjedele af de bevilgede midler til elektrificeringsprojekter og projekter inden for anden energi, mens nye projekter inden for transportområdet stod for den sidste tredjedel.

Nye projekter i 2010

Projekttitel Land Bevilling i alt Kontrakt
Reinforcement and extension of the national power transmission grid  Mozambique  569.000  781.000
Road Bridges in Northern Ghana  Ghana  178.720  377.900
Shangri-La District Heating Project, Yunnan  Kina  76.550  163.500
Darkhan-Selenge Electricity Distribution Network Project  Mongoliet  90.300  191.650
Rehabilitation of TANZAM Highway, Phase 2  Tanzania  194.520  304.600
Production of Plastic Cards Project  Ghana  9.070  19.820

Alle beløb i 1.000 kr.

 

Kontakt

Kontoret for erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand (ERH)

Email: erh@um.dk


Telefonnummer: 33 92 02 55

Hvad er blandede kreditter?

Med en blandet kredit kan Danida støtte udviklingsprojekter, der ikke kan finansieres på markedsvilkår.

  • Navnet ”blandet kredit” kommer af, at man blander bistand og kommercielt banklån.
  • En blandet kredit er en almindelig, rentebærende eksportkredit, hvor eksportkreditpræmie og andre finansielle omkostninger betales af Danida.
  • Ofte suppleres den finansielle støtte med teknisk assistance – eksempelvis med at udfærdige udbudsmateriale.
  • Som udgangspunkt er det kun danske firmaer, der deltager i udbuddene.

Modernisering af B2B, IPD og Blandede Kreditter

I 2011 bliver B2B og IPD-programmerne sammenlagt, moderniseret og genopstår som det nye program Danida Business Partnerships. Blandede Kreditter gennemgår også en modernisering og bliver til Danida Business Finance.

Støttekronerne skal skabe investeringer

Årets gearingsrate for blandede kreditter var på 2,03. Det betyder, at hver udbetalt bistandskrone i 2010 har genereret danske leverancer for 2,03 kr. Raten vedrører udelukkende projekter, som konkret er kommet til udbetaling i 2010. I 2009 lå gearingsraten på 2,00.