Spring til indhold

Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål

Bidrager den danske bistand på tilfredsstillende vis til at opnå de mål, der blev opsat fra starten?

For at få svaret på det indførte Danida i 2002 et relativt simpelt målesystem, der løbende er videreudviklet. For hver komponent i sektorprogrammerne i programsamarbejdslandene samt for hvert projekt over 33 mio. kr. i øvrigt, udvælges et delmål. I et vejprogram kan det f.eks. være, hvor mange km vej, der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

I alt var der i 2010 opstillet 315 delmål for den bilaterale bistand i alle lande hvor Danida arbejder. Mål opfyldelsen er beskrevet i den øverste tabel. Målopfyldelsen i 2010 er alt i alt ganske tilfredsstillende: 88 pct. opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Niveauet er vedvarende højt og har ligget mellem 79 og 88 procent. Det tilsvarende tal var 81 pct. i 2004, 83 pct. i 2005, 82 pct. i 2006, 79 pct. i 2007, 82 pct. i 2008 og 80 pct i 2009.

Grundene til, at enkelte delmål ikke levede op til ambitionerne, varierer og er ofte knyttet til forhold i den enkelte sektor. Det kan f.eks. skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, problemer med at rekruttere en rådgiver, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen.

Generelt anses en målopfyldelse i bilateral udviklingsbistand på omkring 80 pct. at være tilstrækkelig. Det er ikke et mål i sig selv at nå en målopfyldelse på 100 pct., for det kan lige så godt være udtryk for, at ambitionerne på forhånd er sat for lavt, som på at bistanden er lykkedes.

Langt størstedelen af den bilaterale bistand gennemføres i programsamarbejdslandene, og nedenstående tabel viser, hvorledes resultaterne fordeler sig i forhold til disse. For mere information angående målopfyldelse, blandt andet med analyser af forskellige sektorer, se Udenrigsministeriets hjemmeside vedrørende bistandens resultater.

Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål