Spring til indhold

Benin

Benin er et demokratisk land, men er præget af begrænset økonomisk vækst. En tredjedel af befolkningen lever stadig under fattigdomsgrænsen. I 2010 blev landet negativt påvirket af den internationale økonomiske krise og naturkatastrofer. Danmark besluttede i 2010 at udfase bistanden til Benin.

De foreløbige tal peger på en økonomisk vækst i 2010 på 2,5 pct. Dette er kun lige tilstrækkeligt til at følge med befolkningstilvæksten. Hovedårsagerne til den lave vækst er den internationale økonomiske krise og oversvømmelserne. Oversvømmelserne i 2010 ramte bl.a. produktionen af bomuld, som med 12,5 pct. af den samlede eksport er Benins vigtigste eksportvare.

Fortsat fattigdom og børnedødelighed

En tredjedel af befolkningen i Benin lever under fattigdomsgrænsen. Benin har opnået fremskridt i de sociale sektorer som sundhed og uddannelse. En fjerdedel af alle børn kommer dog fortsat ikke i skole, og mere end hvert tiende barn dør, inden det fylder fem år.

Politisk uro op til præsidentvalg

Benin er et relativt stabilt demokrati i en urolig region. Politisk har 2010 været præget af forberedelserne til præsidentvalget i marts 2011, hvor især et elektronisk vælgerregister har skabt splid mellem regeringen og oppositionen. Oppositionen har anført, at tusindvis af beninere ikke figurerer i registret, og at dette vil underminere de forestående valgs legitimitet.

Benin blev et demokrati i 1990. Siden har landet formået at skabe en positiv demokratisk udvikling med fredelig overdragelse af præsidentembedet fra den afgående til den valgte præsident.

Udviklingssamarbejdet

Benins fattigdomsstrategi prioriterer de sociale sektorer højt, men også den private sektor skal bidrage væsentligt til at bekæmpe fattigdommen i byerne og på landet. En lang række donorer støtter desuden god regeringsførelse.

Danmark er med en andel på 8 pct. af den samlede bistand til Benin den tredjestørste donor i landet.

Gode resultater inden for vand, uddannelse og transport

Danmark var i 2010 aktiv i programmer inden for uddannelse, transport, god regeringsførelse og demokrati samt vand og sanitet og landbrug. Danmarks samlede bidrag i 2010 var 260 mio. kr.

Målopfyldelsen i den danske indsats er blandet. Der er opnået gode resultater inden for adgang til rent drikkevand, uddannelse og transport. Der er vedtaget en ny decentraliseringslov, hvilket også er positivt og har skabt den nødvendige ramme for øget overførsel af ansvar og ressourcer til Benins kommuner.

Danmark suspenderede den generelle budgetstøtte til Benin i 2010 på grund af manglende fremskridt med fattigdomsbekæmpelsen, dårlig budgetdisciplin og udestående statsregnskaber. I 2008 gav otte donorer budgetstøtte til Benin. I 2010 er tallet faldet til fire donorer.

Benin står fortsat over for betydelige udfordringer med forbedring af bistandseffektiviteten. En nylig undersøgelse af gennemførelsen af Paris-deklarationen peger på en negativ tendens på stort set alle indikatorer siden 2005. Danmark har i 2010 styrket sit bidrag til koordination og bistandseffektivisering i Benin.

Fremtiden

Danmark har besluttet at udfase udviklingsbistanden til Benin med udgangen af 2013. Det sker som led i bestræbelserne på at fokusere den danske bistand på færre partnerlande og med større vægt i det enkelte land.

Danmark vil i 2011 udfase landbrugsprogrammet og støtten til vand og sanitet. Støtten til god regeringsførelse afsluttes med udgangen af 2012. Programmerne for uddannelse og transport afsluttes i 2013.

Danmark arbejder for, at andre donorer træder i stedet for Danmark, når den danske bistand udfases.

Data

 Benin flagAreal: 112.620 km2


Befolkning: 8,9 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 3,1 %


BNI pr. indbygger: 750 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 76 US $


Forventet levealder: 62 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  184/118


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  41(1990)/95(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  56(1990)/75Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  220

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Uddannelse
  • Vand og sanitet
  • Transport
  • Landbrug 
  • God regeringsførelse og budgetstøtte
  • Menneskerettigheder og demokratisering 

 

 

 

 Benin kort