Spring til indhold

Burkina Faso

Præsident Compaoré, som har siddet ved magten siden 1987, blev genvalgt med 80,2 pct. af de afgiv-ne stemmer ved præsidentvalget i november 2010. En ny fattigdomsstrategi, der lægger stor vægt på vækst, trådte i kraft i januar 2011.

Traditionelt har grundpillerne i Burkina Fasos økonomi været landbrug, især bomuldsproduktion. Inden for de seneste tre år er eksporten af guld forøget væsentligt, og indtægterne herfra forventes at stige yderligere i de kommende år.

Når guldet slipper op

De økonomiske fremtidsudsigter er positive på kort sigt, især på grund af indtægterne fra guld. På længere sigt tegner der sig et billede, hvor Burkina Faso er nødt til at satse på en bredere række af afgrøder i landbrugssektoren og opbygning af den private sektor.

43,2 pct. af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Væksten var på 7,9 pct. i 2010 mod 3,2 pct. i 2009. Økonomien og eksporten er sårbar, fordi den fortsat hviler på ganske få varer. Burkina Faso får en stor del af sin elektricitet fra Elfenbenskysten, hvor den politiske situation i 2010 har været meget ustabil på grund af den siddende præsident Laurent Gbagbos manglende accept af sit valgnederlag.

Burkina Faso har ambitiøse vækstvisioner. De bliver først til virkelighed, hvis der sker væsentlige fremskridt i landbrugssektoren og i den private sektor i øvrigt.

Afgørende præsidentvalg i 2015

Regeringspartiet har luftet muligheden for at ændre grundloven, så præsident Compaoré får mulighed for at stille op til det næste præsidentvalg i 2015.

Forslaget har været genstand for megen debat i 2010. Oppositionen modsætter sig en forfatningsændring. Det samme gør en meget stor del af civilsamfundet. Konkret handling og resultater bør derfor stå højt på regeringens dagsorden for at sikre, at reformer vil bane vejen for yderligere forankring af landets demokratiske udvikling mod det næste præsidentvalg i 2015.

Udviklingssamarbejdet

Burkina Faso modtog knap 5 mia. kroner i udviklingsbistand i 2010. Knap en tredjedel var generel budgetstøtte fra ni udviklingspartnere, heriblandt Danmark. Den offentlige administration på alle niveauer bliver stadig bedre rustet til at klare sine opgaver.

Den danske udviklingsbistand var 187 mio. kroner i 2010, hvilket gjorde Danmark til den fjerdestørste bilaterale donor. Den generelle budgetstøtte og støtten til vandsektoren og landbrugssektoren tegner sig for de største beløb.

Landbrugsprojekter krævede opstramning

Der er bevilget penge til en række mikroprojekter inden for landbrugssektoren. Mikroprojektfinansiering er bl.a. givet til private landmænd, f.eks. til etablering af stalde og indkøb af udstyr. Derudover har Danmark blandt andet givet støtte til, at små landkommuner har kunnet etablere vaccinationsstationer til kvæg. Der er også givet penge til etablering af lokale markedspladser for landbrugsprodukter som en del af landbrugssektorprogrammet.

Der var imidlertid behov for at stramme op om forberedelsen og opfølgningen på disse bevillinger. Dette blev påpeget i en gennemgang af programmet i midten af 2010. Derfor har Danmarks arbejde i anden halvdel af 2010 været helliget revision af udvælgelseskriterier, manualer mv. frem for indgåelse af nye mikroprojekter. Udbetalingerne i landbrugssektoren blev derfor mindre end forventet.

Den øvrige del af landeprogrammet er godt på vej mod de forventede resultater.

Fremtiden

Den internationale støtte forventes at forsætte på nogenlunde samme niveau. Den vil blive centreret om gennemførelsen af den nye fattigdoms- og vækststrategi.

Danmark udfaser gradvist støtten til uddannelsessektoren, men fastholder støtten til vand- og land-brugssektorerne. Der vil fra dansk side være stigende opmærksomhed på grøn vækst i vand og landbrug og på udviklingen af den private sektor. Sikkerhedssituationen i Sahara/Sahel-regionen betyder også øget fokus på sikkerhedspolitik i fremtiden.

Data

 Burkina Faso flagAreal: 274.200 km2


Befolkning: 15,8 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 3,4 %


BNI pr. indbygger: 510 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 69 US $


Forventet levealder: 53 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  201/166


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  27(1991)/64(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  41(1990)/76Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  187

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Uddannelse
  • Landbrug
  • God regeringsførelse og menneskerettigheder
  • Makroøkonomiske reformer
  • Hiv/aids
  • Vand og sanitet
  • Generel budgetstøtte 

 

 

 

 Burkina Faso kort