Spring til indhold

Cambodja

I 2010 fik flere medlemmer af oppositionspartiet deres parlamentariske immunitet ophævet, heriblandt oppositionspartilederen Sam Rainsy, som nu befinder sig i selvvalgt eksil. En grænsestrid med Thailand blussede atter op. Den danske bistand udfases i løbet af 2012.

Tekstilindustrien udgør en væsentlig del af landets økonomi. Den står for 75 pct. af eksporten og skaber mange arbejdspladser.  Turismen i landet er stigende og udgør omkring 15 pct. af BNP. Landbrugspro-duktionen udgør godt 28 pct. af BNP.

Cambodja har i flere år haft en vækst på knap 10 pct. Den globale finanskrise ramte særligt tekstilindustrien, byggeriet og turismen hårdt og resulterede i stor tilbagegang. I 2010 blev tilbagegangen vendt til en vækst på 4,5 pct.

Færre fattige i Cambodja

Andelen af befolkningen, som lever under fattigdomsgrænsen, er faldet fra 35 pct. i 2004 til 26 pct. i 2010. Forbedringerne er størst i byerne.

Udviklingen i landet er lovende, ikke mindst set i lyset af den økonomiske vækst og et stort potentiale i landets naturressourcer.  Olieforekomsterne vurderes at være betydelige. Cambodja investerer i vandkraft, minedrift og i fremme af turisme. Eksporten af ris til Kina forventes at bidrage betydeligt til økonomien fremover. Dog vurderes det høje korruptionsniveau og den svage retshåndhævelse at udgøre forhindringer for, at investeringer fra navnlig de rige vestlige lande kan nå et omfang som i nabolandene Thailand og Vietnam.

Grænsestrid og oppositionsleder i eksil

Cambodja har de seneste år haft politisk ro. I 2010 blussede en grænsestrid med nabolandet Thailand imidlertid op. I løbet af året fik medlemmer af oppositionspartiet desuden ophævet deres parlamentariske immunitet. Oppositionslederen flygtede i eksil og efterlod en svækket opposition.

Udviklingssamarbejdet

De internationale donorer har prioriteret sundhed og infrastruktur sammen med demokratisering, menneskerettigheder og indsatsen mod korruption.

Den generelle budgetstøtte udgør ca. 55 mio. kroner, hvilket udgør 1,2 pct. af den samlede donorstøtte. Danmark giver ikke budgetstøtte.

Danida største donor i skov- og fiskerisektoren

Den danske støtte til Cambodja udgjorde i 2010 knap 1,5 pct. af den samlede donorstøtte til landet. Danmark sidder som formand i tre ud af 19 tekniske arbejdsgrupper på vegne af samtlige donorer i landet.

I skov- og fiskerisektorerne er Danmark den største donor. Danmark støtter lokal forvaltning af naturressourcer gennem støtte til decentraliseringsprocesser i 12 provinser og til reformprocesser på skov- og fiskeriområdet.

Støtten til god regeringsførelse og menneskerettigheder bliver blandt andet brugt til at forbedre rettergangen ved fire provinsdomstole og støtte til rigsrevisionen. Derudover støtter Danmark civilsamfundet for at imødekomme det stigende behov for at give retshjælp og bistand til ofre for menneskerettighedskrænkel-ser.

Tæt donorkoordination

De internationale donorer koordinerer deres indsats i Cambodja. Det sker bl.a. i de sektororienterede tekniske arbejdsgrupper og ved halvårlige koordineringsmøder. Desuden arbejder EU-landene tæt sammen om at fordele indsatsen mellem de enkelte sektorer. Vigtige aktører som Kina og Sydkorea deltager imidlertid ikke i koordineringsarbejdet.

Fremtiden

Den fremtidige internationale støtte vil fokusere på at skabe økonomisk vækst og styrke den private sektor. Støtten vil også gå til at styrke rammebetingelserne for fortsat økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse herunder gennemførelse af retslige reformer og administrative reformer inden for den offentlige sektor, forbedring af forvaltningen af offentlige midler samt korruptionsbekæmpelse.

Den danske bistand til Cambodja udfases i løbet af 2012. Det danske repræsentationskontor vil blive lukket i midten af 2013. Danske erhvervsinteresser i landet vil forsat blive varetaget fra den danske ambas-sade i Bangkok.

Data

 Cambodja flagAreal: 181.000 km2


Befolkning: 14,8 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,7 %


BNI pr. indbygger: 650 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 49 US $


Forventet levealder: 62 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009): 117/88


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  81(1997)/89(2008)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  35(1990)/61Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  101

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Miljø
  • Naturressourceforvaltning, skov og fiskeri
  • Demokratisering og menneskerettigheder
  • Privatsektorudvikling 

 

 

 

 Cambodja kort