Spring til indhold

Nepal

Nepal var i 2010 præget af politiske magtkampe, en uafsluttet fredsproces og forsinkelse i arbejdet med en ny forfatning. Det lykkedes ikke de politiske partier at finde flertal for en ny regering inden udgangen af 2010. Det eneste konkrete fremskridt i fredsprocessen var hjemsendelse og startende rehabilitering af omkring 4.000 mindreårige eller sent rekrutterede maoistiske soldater.

Landbruget er det vigtigste erhverv i landet. Det står for en tredjedel af BNP og beskæftiger 80 pct. af befolkningen. Eksporten er beskeden og består af bl.a. tekstilvarer.

Nepal er blandt de fattigste lande i Asien, og der er tegn på, at uligheden vokser. Omkring 25 pct. af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Den økonomiske vækst er ca. 3. pct. Udviklingsbistand og stigende remitter – penge, som nepalesere i udlandet sender hjem - har sikret landet en relativt stabil økonomisk situation. På langt sigt er enorme vandkraftressourcer Nepals vigtigste kilde til vækst.

Der er behov for store investeringer i landets økonomiske infrastruktur for at forbedre de basale rammebetingelser for vækst og produktion, og den politiske ustabilitet hæmmer den økonomiske udvikling.

Fredsprocessen skrider langsomt frem

Fremskridtene i fredsprocessen lader vente på sig. De maoistiske soldater skal integreres enten i sikkerhedsstyrkerne eller rehabiliteres til civile erhverv. Der er endnu ikke opnået enighed på centrale områder i den nye forfatning. Det drejer sig bl.a. om regeringsform, valgsystemet og den føderale inddeling af Nepal. Der er desuden behov for styrket håndhævelse af lov og orden.

Udviklingssamarbejdet

Det internationale samfund støtter bl.a. uddannelse, sundhed, landbrug, lokal regeringsførelse, klimaforandringer og infrastruktur. Der gives også støtte til fredsprocessen og til humanitær bistand i form af fødevarehjælp til over 2 mio. mennesker.

Danmark er blandt de 10 største donorer til Nepal. Danmarks støtte til Nepal er baseret på landets fattigdomsstrategi for at sikre lokalt ejerskab.

Danmark kombinerer den langsigtede udviklingsbistand med mere kortsigtet bistand til fredsprocessen.

Støtte til uddannelse, energi og demokratiet

Danmarks sektorprogramstøtte til uddannelse går til et reformprogram i skolesektoren, som har ført til gode resultater. 92 pct. af børnene går i grundskole med en ligelig fordeling af drenge og piger.

Danmark støtter udbredelse af vedvarende energiteknologier til landområderne, ligesom der gives støtte til det nationale center for vedvarende energi, der forvalter den direkte støtte til solpaneler, mindre vandkraftværker og forbedrede brændekomfurer.

Danmark har støttet menneskerettigheder og god regeringsførelse i Nepal siden starten af 1990’erne og har derudover også haft fokus på demokrati. Der er f.eks. ydet støtte til strategiske partnerskaber med udvalgte NGO’er, til opbygning af kapacitet i den nationale menneskerettighedskommission og til indførelse af et elektronisk vælgerregister.

Gennem fredsstøtteprogrammet gav Danmark i 2010 bidrag til nationale og internationale NGO’er og FN med henblik på at gøre den igangværende forfatningsproces så bred og demokratisk som mulig.

Lokalt ejerskab til udviklingsindsatsen

Nepals lederskab over udviklingsbistanden har været svækket af den ustabile politiske situation. Niveauet for donorkoordinationen og det lokale ejerskab til udviklingsindsatsen varierer meget fra sektor til sektor.

Fremtiden

Nepal tilhører gruppen af mindst udviklede lande, der forventes fortsat at tiltrække betydelig udviklingsbistand. Nepals post-konflikttilstand medfører endvidere, at landet fortsat nyder betydelig international opmærksomhed.  Flere bilaterale donorer har planer om at øge bistanden til Nepal meget betydeligt.

Fortsat engagement fra international, herunder dansk, side er vigtigt for at holde den politiske proces på sporet.

Data

 Nepal flagAreal: 147.200 km2


Befolkning: 29,3 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,8 %


BNI pr. indbygger: 440 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 29 US $


Forventet levealder: 67 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  142/48


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  67(1999)/92(2010)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  76(1990)/88Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  214

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Uddannelse
  • Energi
  • God regeringsførelse og menneskerettigheder
  • Fredsproces og konfliktforebyggelse

 

 

 

 

 Nepal kort