Spring til indhold


Tanzania

Lokalvalg, præsidentvalg og parlamentsvalg i efteråret blev den altoverskyggende begivenhed i 2010. På Zanzibar, som har delvis selvstyre, skete et markant fremskridt i freds- og forsoningsprocessen, da der blev dannet en samlingsregering bestående af regeringspartiet CCM og oppositionspartiet CUF.

Tanzania er et af verdens fattigste lande. Grundpillerne i økonomien er landbrug og tjenesteydelser, herunder turisme.

Økonomien er i fremgang. Væksten var ca. syv pct. i 2010. Den primære årsag er en positiv udvikling inden for telekommunikation, byggeri, finanssektoren, turisme og andre tjenesteydelser.

Væksten bliver dog hæmmet af, at infrastrukturen på energi- og transportområdet er mangelfuld. Væk-sten i arbejdskraftintensive erhverv som landbruget har været langsommere, og landet får derfor van-skeligt ved at nå målsætningen om at halvere fattigdommen inden 2015.

Fredeligt valg på Zanzibar

Tanzania er et relativt stabilt land. Valgene i efteråret 2010 forløb fredeligt. Den siddende præsident Jakaya Kikwete blev genvalgt, om end med lavere tilslutning end ved seneste valg i 2005, og oppositi-onen fik således en betydelig fremgang.

På Zanzibar forløb valgene i 2010 også fredeligt modsat tidligere valg.

Udviklingssamarbejdet

De internationale donorer støtter landets fattigdomsstrategi via generel budgetstøtte og støtte til en række sektorer, herunder infrastruktur, energi, landbrug, sundhed, vand og uddannelse.

Budgetstøtten til Tanzania udgjorde godt 2,7 mia. kr. i finansåret 2010/11. De største donorer er Stor-britannien, Verdensbanken, EU og den Afrikanske Udviklingsbank.

Danmark er blandt de 10 største donorer i Tanzania og ligger på linje med andre nordiske lande. I 2010 udbetalte Danmark 100 mio. kr. i generel budgetstøtte.

Bedre adgang til sundhedsydelser

Det største danske program er et sundhedsprogram på ca. 180 mio. kr. årligt. Det skal bidrage til en mere lige adgang til sundhedsydelser, særligt med vægt på kvinder og børn. Erhvervssektorprogrammet skal forbedre rammevilkårene for Tanzanias erhvervsliv og bidrage til, at virksomhederne kommer mere ud på de internationale markeder. Danida støtter også samarbejde mellem tanzaniske og danske virksomheder gennem B2B Programmet.

Miljøsektorprogrammet har fokus på klimatilpasning og bæredygtig forvaltning af Tanzanias naturres-sourcer og miljø, herunder bymiljø. Det danske vejsektorprogram bidrager til forbedring af Tanzanias transportinfrastruktur som grundlag for en bred social og økonomisk udvikling.

Endvidere ydes der støtte til demokrati og god regeringsførelse, herunder støtte til den offentlige for-valtning.

Den danske bistand leveres i samarbejde med andre donorer og med den tanzaniske regering. Det sker inden for rammerne af Tanzanias ”Joint Assistance Strategy for Tanzania”.

Fremtiden

Den brede internationale støtte til Tanzania forventes opretholdt i fremtiden.

Dansk bistand planlægges fokuseret på tre hovedområder: fremme af et dynamisk erhvervsliv, bedre almen sundhedstilstand og en bæredygtig forvaltning af Tanzanias naturressourcer. Indsatsen på disse områder understøttes af generel budgetstøtte og støtte til forbedring af regeringsførelsen.

Data

 Tanzania flagAreal: 947.300 km2


Befolkning: 43,7 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,9 %


BNI pr. indbygger: 500 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 67 US $


Forventet levealder: 56 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  162/108


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  52(1990)/97(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  55(1990)/54Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  727

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Sundhed
  • Transport
  • Miljø
  • Erhverv
  • God regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder
  • Budgetstøtte og institutionelle reformer 

 

 

 

 Tanzania kort