Spring til indhold


Uganda

I marts præsenterede Ugandas regering sin 5-årsudviklingsplan. Regeringens ambition er at bekæmpe fattigdommen og gøre Uganda til et mellemindkomstland inden for de næste 30 år.

Grundpillen i Ugandas økonomi er landbrug, der står for 23 pct. af BNP. Kaffe, fisk og te er de største eksportvarer.

Uganda havde en økonomisk vækst på ca. 7 pct i 2010. Den globale finansielle krise påvirkede den ugandiske økonomi i mindre omfang. I østafrikansk sammenhæng er Uganda blandt de lande, som tiltrækker flest udenlandske investeringer.

Fattigdommen falder

Fattigdommen er faldet fra ca. 56 pct. af befolkningen i 1992 til 24,5 pct. i 2010. Der er dog store geografiske forskelle, da fattigdommen fortsat er langt større i det nordlige Uganda. Væksten skal kunne følge med en høj befolkningstilvækst på mere end 3 pct. om året, og Uganda lider samtidig under manglende beskæftigelsesmuligheder.

Der er fundet olie i Uganda, og det kan på sigt ændre landets økonomi.

Svag opposition og populært regeringsparti

Uganda er et ungt demokrati, og solide demokratiske principper er endnu ikke dybt rodfæstet. Regeringspartiet National Resistance Movement (NRM) har siddet tungt på magten siden 1986 og er popu-lær i store dele af befolkningen. Samtidig har oppositionen begrænsede ressourcer i forhold til at føre valgkamp.

Udviklingssamarbejdet

Den internationale donorindsats retter sig mod støtte til landbrug, infrastruktur og sociale sektorer kom-bineret med demokratisering, menneskerettigheder og kamp mod korruption. Der er også stigende opmærksomhed på udvikling af den private sektor, ikke mindst inden for landbrugsproduktion og udvikling af bæredygtige værdikæder.

Donorerne finansierede i 2010 ca. 30 pct. af det offentlige budget. Budgetstøtten til Uganda på ca. 1,5 mia. kr. udgør ca. 35 pct. af den samlede donorstøtte.

Bistand med tre formål

Danmark er den tredjestørste bilaterale donor i Uganda. Danmark yder sektorbudgetstøtte til vand og sanitet, til genopbygning af distriktsveje i de fattigste distrikter i det nord-lige Uganda og til regeringens freds- og genopbygningsplan for det nordlige Uganda.

Danmark støtter vækst og beskæftigelse inden for vækstprogrammet, der har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en bæredygtig eksportdrevet økonomi. Støtten går bl.a. til land-brugssektoren, til landbrugsrelateret erhvervsudvikling og til genetablering af distriktsveje. 35.000 landmænd og små- og mellemstore virksomheder har modtaget lån under programmet.

Gennem landbrugsrelaterede aktiviteter støttes også økonomisk aktivitet og beskæftigelse i Norduganda, hvor fattigdommen er dobbelt så stor som i andre dele af landet. Den danske indsats for god regeringsførelse fokuserer på at udvikle demokratiet, sikre menneskerettigheder og forebygge væbnet kon-flikt. Danmarks indsats har i 2010 bidraget til, at flere end fire millioner ugandere har modtaget oplysning om deres menneskerettigheder og deres demokratiske rettigheder. Endvidere er der fokus på re-former i den offentlige sektor og på bekæmpelse af korruption.

Endelig ydes støtte til social udvikling, dvs. støtte til forebyggelse af hiv/aids og til vand og sanitet.

Fremtiden

Det danske engagement i Uganda forventes at fortsætte i de kommende år. Den vil basere sig på prioriteterne i den ugandiske udviklingsplan og den danske strategi for udviklingssamarbejdet og have fokus på vækst og beskæftigelse, demokrati og god regeringsførelse, vigtige serviceydelser, reproduktiv sundhed og genopbygning og udvikling i det skrøbelige Norduganda.

Data

 Uganda flagAreal: 241.000 km2


Befolkning: 32,7 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 3,3 %


BNI pr. indbygger: 460 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 55 US $


Forventet levealder: 53 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  184/128


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  92(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  43(1990)/67Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  433

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • U-Growth (landbrug, transport og argo-business)
  • Sundhed
  • Vand og sanitet
  • Demokratisering, menneskerettigheder og konfliktforebyggelse 
  • Reformer af offentlig sektor
  • Hiv/aids

 

 

 

 

 Uganda kort