Spring til indhold


Vietnam

Vietnam har gjort betydelige fremskridt i fattigdomsbekæmpelsen og viste sig i 2010 som en begynden-de regional spiller gennem et succesfuldt formandskab for ASEAN. En ny social og økonomisk udvik-lingsstrategi udstikker retningen for det næste årti. Danmark vil gradvist udfase det traditionelle sektor-programsamarbejde.

Grundpillerne i Vietnams økonomi er ris, kaffe, peber samt industrivarer som tekstil, fodtøj, møbler og forarbejdede landbrugsvarer.

Landet er blandt verdens hurtigst voksende økonomier. Væksten var i 2010 oppe på 6,8 pct. efter et mindre fald til 5,3 pct. i 2009. I 2010 trådte landet ind i gruppen af mellemindkomstlande, dog klassificeret som et lavere mellemindkomstland.

Fattigdommen er reduceret fra 58 pct. i 1993 til 10 pct. i 2010 og er mere udbredt på landet og blandt etniske minoriteter.

Fortsat behov for reformer

Vietnam er politisk stabilt. Kommunistpartiet har monopol på den politiske proces og tillader ikke direkte udfordring af sin autoritet.

Behovet for forbedringer af uddannelse og infrastruktur er udtalt. Der er også behov for økonomiske reformer, liberalisering af de statsejede virksomheder, bedre miljø og energieffektivitet og bedre regeringsførelse.

Udviklingssamarbejdet

Japan, Verdensbanken og Den Asiatiske udviklingsbank tegner sig for to tredjedele af udviklingsbistanden til Vietnam, primært i form af kreditter.

De store udviklingspartnere fokuserer primært på økonomisk infrastruktur, men en bred vifte af andre udviklingspartnere er aktive inden for sundhed, uddannelse, privatsektorstøtte, støtte til landområder, god regeringsførelse og antikorruption.

Budgetstøtten udgør ca. 20 pct. af den samlede bistand.

Resultater inden for vækst, udvikling og sundhed

Danmark er Vietnams syvende største udviklingspartner med ca. 380 mio. kr. i bilateral bistand i 2010. Danmark giver generel budgetstøtte til Vietnams fattigdoms- og vækststrategi og støtter desuden en række større programmer.

Resultaterne af mange års dansk bistand til Vietnam har været betydelige. Eksempelvis har ca. 500.000 landbrugsfamilier fået øget deres indkomst væsentligt gennem støtte til udviklingen af landbruget.

Det nationale vand- og sanitetsprogram, som får dansk sektorbudgetstøtte, leverer rent drikkevand i landdistrikter i alle landets provinser og har medført lokal opprioritering af sanitet. Mere end en million fattige har fået adgang til rent drikkevand og bedre sanitet.

Danmark støtter et nationalt program for klimatilpasning, begrænsning af klimaforandringer og energieffektivitet, og et miljøprogram med fokus på bymiljø, luftforurening, renere teknologi og en stærkere forvaltning i miljøministeriet.

Endelig støtter Danmark god regeringsførelse og civilsamfundet, reform af den juridiske sektor og erhvervs- og fiskerisektorerne. Værdien af den vietnamesiske eksport af fiskeprodukter er steget fra 2,5 mia. kr. i 1995 til 25 mia. kr. i 2010, bl.a. som resultat af den danske støtte.

Donorharmonisering er vanskelig

Den vietnamesiske regering har et stærkt ejerskab til udviklingssamarbejde. Regeringens interesse i at benytte egne systemer og sikre donorsamarbejde synes imidlertid mere begrænset. Samtidig er en række europæiske donorer i gang med at udfase bistanden til Vietnam, hvilket vanskeliggør donorhar-monisering.

Fremtiden

En række af Vietnams traditionelle bilaterale udviklingspartnere udfaser udviklingsbistanden i takt med landets økonomiske og sociale fremskridt. Regionale udviklingspartnere, multilaterale partnere og forskellige former for kredit forventes at spille en større rolle i de kommende år.

Danmark vil gradvist udfase det traditionelle sektorprogramsamarbejde de kommende år og i stigende grad fokusere på kommercielle partnerskaber. Danmark vil frem til 2015 have fokus i udviklingssamarbejdet på indfrielse af 2015 Målene for Vietnam, god regeringsførelse og imødegåelse af klimaforandringer og sikring af socialt ansvarlig og grøn vækst.

Data

 Vietnam flagAreal: 331.200 km2


Befolkning: 87,3 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,2 %


BNI pr. indbygger: 1000 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 43 US $


Forventet levealder: 75 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  55/24


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  96(1999)/95(2001)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  58(1990)/94Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  384

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Landbrug
  • Vand og sanitet
  • Fiskeri
  • Erhverv
  • Miljø 
  • God regeringsførelse og administrative reformer
  • Generel budgetstøtte
  • Retssystemreformer 

 

 

 

 Vietnam kort