Spring til indhold

Resultater

Danida er en lærende organisation, der arbejder målrettet med at skabe resultater med udviklingsarbejdet. Der gennemføres eksempelvis evalueringer, som sørger for at sætte fokus på resultater i de konkrete programmer og projekter, som dermed bidrager med værdifuld viden, der kan anvendes i kommende programmer og projekter. Derudover gennemføres løbende resultatmålinger i alle programmer.

I 2002 lancerede Danida et relativt simpelt målesystem, som giver et overordnet indtryk af, om udviklingssamarbejdet skaber de forventede resultater: For hver komponent i sektorprogrammerne i prioritetslandene samt for hvert projekt over 33 mio. kr. i øvrigt, udvælges et delmål, og resultatet vurderes hvert år. I et vejprogram kan et delmål f.eks. være, hvor mange km vej, der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

Resultatopfyldelse i 2012

I alt var der i 2012 opgjort resultater for 251 delmål for den bilaterale bistand i de lande, hvor Danida arbejder. Målopfyldelsen i 2012 er alt i alt ganske tilfredsstillende: 76 pct. af målene blev opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Danida følger løbende niveauet for målopfyldelsen, som siden 2005 har ligget mellem 79 og 88 procent. Målopfyldelsen for 2012 er således lidt lavere end de foregående år, men der er ikke noget, der tyder på en faldende tendens.

Generelt anses en målopfyldelse for den bilateral udviklingsbistand på omkring 80 pct. at udtrykke en helt tilfredsstillende balance mellem ambitiøse og realistiske mål og uundgåelige forsinkelser i nogle af de støttede aktiviteter. For de enkelte delmål, som ikke levede op til ambitionerne, kan der være mange årsager, som ofte er knyttet til forhold i den enkelte sektor i det pågældende land. Det kan eksempelvis skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, problemer med at rekruttere en rådgiver, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen og andre forsinkelser. I nogle tilfælde er dokumentation for opnåede resultater ikke modtaget ved deadline for Danidas årsrapport, og de mangler derfor i årets opgørelse.

Målopfyldelse for programmer og projekter
i lande hvor Danida yder bistand:

A: meget tilfredsstillende (mindst 96 % opfyldt) 58 % af delmålene
B: tilfredsstillende (61-95 % opfyldt) 18 % af delmålene
C: mindre tilfredsstillende (41-60 % opfyldt) 4 % af delmålene
D: ikke tilfredsstillende (0-40 % opfyldt) 20 % af delmålene

Evaluering

Danmark har bidraget til bedre uddannelse i Afghanistan

Den danske støtte til uddannelsessektoren i Afghanistan udgjorde ca. 430 millioner kroner for årene 2003-2010. Programmet, som undergik en omfattende uafhængig evaluering i 2012, har støttet udvikling af læseplaner og undervisningsmaterialer, bygning af skoler, kollegier og seminarer, uddannelse af lærere og støtte til kapacitetsopbygning i undervisningsministeriet.

Afghanistans uddannelsessektor har gennemgået en markant udvikling de senere år.

Evalueringen vurderer, at Danmark har leveret et væsentligt bidrag hertil. Der er ingen tvivl om, at adgangen til uddannelse for både piger og drenge er stærkt øget i takt med, at skoler er blevet renoveret eller bygget. I 2002 var ca. 3 mio. elever indskrevet i det afghanske skolesystem. I 2010 var det tal steget til ca. syv mio. elever, heraf ca. 39 procent piger. Tidligere var ingen piger i skole. I samme periode steg antallet af skoler under det afghanske undervisningsministerium fra 3.400 til 13.363. Antallet af skoler under undervisningsministeriet er således steget med omkring 10.000. En ny læseplan er blevet udviklet, millioner af skolebøger er blevet trykt, og 93.000 nyuddannede lærere har alt sammen bidraget til kvaliteten af undervisningen.

Evaluering

Resultater i Burkina Faso: Bedre forvaltning af de offentlige finanser

I perioden 2001-2010 er det lykkedes for Burkina Faso at forbedre forvaltningen af de offentlige finanser betydeligt. Det betyder blandt andet, at budgetforberedelse, indkrævning af skatter og finansiel styring er forbedret, samt at de offentlige indkøbsprocedurer er blevet mere gennemsigtige. Resultaterne af reformerne har ført til, at Burkina Faso betegnes som en af lederne i Afrika indenfor offentlig finansiel styring (Verdensbanken, 2009), og førende i den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union med hensyn til opfyldelse af konvergenskriterierne. Æren for disse fremskridt skal først og fremmest tilskrives Burkina Fasos egen regering, som over en længere årrække har prioriteret disse reformer højt. Danmark og andre donorer har dog også bidraget blandt andet gennem finansiering og gennem den politiske dialog med regeringen. Resultaterne fremgår af en uafhængig evaluering foretaget i 2012. Evalueringen påviser dog også, at resultaterne fra lignende programmer i Ghana og Malawi ikke er ligeså positive som i Burkina Faso.

Links

Læs mere om Danidas arbejde med resultater her

 

Du kan finde mere information om de enkelte programmer og projekter under Program- og projektorientering (PPO) i menuen til venstre.