Spring til indhold

Bred opbakning til ny udviklingspolitisk strategi og lov

""

I maj blev strategien Retten til et bedre liv vedtaget af alle partier i Folketinget efter en inklusiv og transparent proces. Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder. Med en rettighedsbaseret tilgang til udvikling fokuserer den nye strategi på fire prioriteter: menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, stabilitet og beskyttelse samt sociale fremskridt. Arbejdet med at omsætte strategien til handling blev sat i gang med det samme, blandt andet ved at igangsætte udarbejdelsen af strategiske rammer for samarbejdet med EU på udviklingsområdet, energi, naturressourcer og klima, for kultur og udvikling samt for kommunikation.

Samtidigt har Danida udviklet forskellige instrumenter, der skal bruges til at omsætte den rettighedsbaserede tilgang til udvikling i praksis. Den rettighedsbaserede tilgang tager udgangspunkt i FN’s menneskerettighedskonventioner, standarder, normer og instrumenter og baserer sig på principperne om ikke-diskriminering, deltagelse, åbenhed og ansvarlighed. Menneskerettigheder er en del af kernen af både dansk udenrigspolitik og dansk udviklingspolitik, og for at styrke det danske fokus herpå udnævnte Danmark i 2012 en særlig ambassadør for menneskerettigheder, som har til opgave at styrke Danmarks internationale indsats for at beskytte og implementere menneskerettighederne.

Den nye lov om internationalt udviklingssamarbejde blev også vedtaget i Folketinget i 2012. Den erstatter loven fra 1971, og den nye lov reflekterer det ændrede udviklingspolitiske landskab. Den øger gennemsigtigheden med det danske udviklingssamarbejde og anerkender effekten på udviklingslande af andre politikker end udviklingspolitikken. Derudover lægger loven rammerne for det nye Udviklingspolitiske Råd, der erstattede Danidas Råd og Danidas Styrelse.

Det nye Udviklingspolitiske Råd danner rammen om en løbende strategisk dialog og rådgivning med udviklingsministeren. Det nye råd er bredt sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, danske forskningsinstitutioner og fra folkelige organisationer. Det sikrer bred forankring i det danske samfund og stærk indsigt i alle aspekter af det internationale udviklingssamarbejde.

Endelig blev der på civilsamfundsområdet igangsat en omlægning af støtten til de danske folkelige organisationer. Det vil medføre, at flere organisationer får rammeaftaler, samt at midler kanaliseres til puljer og netværk, hvor øvrige organisationer kan søge om støtte. Heraf er langt den største pulje Civilsamfundspuljen.

Med effekt fra januar 2013 blev nye rammeaftaler således indgået med ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, Ulandssekretariatet, 3F og Verdens Skove. I efteråret 2012 påbegyndtes desuden en evaluering af Civilsamfundsstrategien med det formål at sikre en fortsat omlægning og forbedring af støtten i de kommende år.