Spring til indhold

Stærkt engagement i skrøbelige stater og konfliktområder

""
Udviklingsministeren sammen med sin medformand for den Internationale Dialog, Emilia Pires fra Øst-Timor og administratoren for USAID, Rajiv Shah. Foto: Neal Piper.

Danmark styrkede sit fokus på skrøbelige stater i 2012, hvilket blandt andet kom til udtryk i en markant stigning af bistanden til skrøbelige stater. I arbejdet med de skrøbelige stater fokuseres der fra dansk side på at samtænke stabiliseringsindsatser og konfliktforebyggelse. Udviklingssamarbejde, stabiliseringsstøtte og henholdsvis civile, militære og politisekunderinger samtænkes i en fælles strategisk ramme med henblik på at bidrage til stabilisering og langsigtet udvikling. Regeringens Freds- og Stabilitetsfond, bestående af både officiel udviklingsbistand (DAC) og midler fra Forsvarsministeriet samt Udenrigsministeriet til stabilisering og sikkerhed, blev anvendt på prioritetslande i Afrikas Horn/Østafrika, Afghanistan-Pakistan-regionen, Libyen og Sydsudan.

Det danske fokus på området afspejledes også af udviklingsministerens aktive rolle i Den Internationale Dialog for Fredsopbygning og Statsopbygning, hvor han i foråret 2012 blev valgt som medformand sammen med Østtimors finansminister, Emilia Pires. Den Internationale Dialog er et unikt samarbejde mellem de skrøbelige stater og OECD-landene om at sikre bedre bistandseffektivitet og større ejerskab og lederskab fra de skrøbelige stater. Danmarks medformandskab i dialogen bidrager til at sætte øget fokus på skrøbelige stater og fred og sikkerhed som centrale temaer i FN’s udviklingsmål efter 2015.

Situationen i Sahel udviklede sig bekymrende, ikke mindst i Mali, og regeringen iværksatte derfor et Sahel Initiativ med midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor aktiviteterne sættes i gang i løbet af 2013. Initiativet vil komplementere de allerede betydelige danske indsatser i regionen, særligt i de tre prioritetslande Burkina Faso, Mali og Niger med et fokus på mægling og konfliktløsning, sikkerhed og stabilitet samt forebyggelse af radikalisering. Efter statskuppet i Mali i marts 2012 blev bistanden gennem de statslige institutioner suspenderet, mens planlagt støtte fortsatte gennem civilsamfundsorganisationer og aktører i den private sektor. Endvidere var Danmark aktivt involveret i at støtte den følgende politiske og humanitære genopbygningsproces i Mali.

Den integrerede tilgang, som Sahel-indsatsen er et eksempel på, bruges også i forhold til Somalia og Afrikas Horn mere bredt, hvor Danmark i 2012 havde et bredt og vigtigt engagement inden for både udviklingssamarbejde, stabiliseringsmekanismer, humanitær assistance og bekæmpelse af pirateri. Regeringen øgede indsatsen markant i 2011, og således er bidraget til Somalia på 600 mio. kr. for perioden 2012-2014. I det sydlige Afrika bidrager den danske indsats i det politisk skrøbelige Zimbabwe til arbejdet med at sikre en fredelig overgang til demokrati og derved stabilitet i regionen.

I Sydsudan blev første del af den danske programpakke, der løber frem til 2015 og har fokus på konfliktløsning, konfliktforebyggelse og god regeringsførelse, afsluttet. Sydsudan har tilsluttet sig New Deal som pilotland og afholdt i december et møde for Styregruppen under Den Internationale Dialog for Fredsopbygning og Statsopbygning i skrøbelige stater, hvor udviklingsministeren og Østtimors finansminister deltog som medformænd. New Deal- principperne har til formål at sikre, at internationale indsatser indenfor fred, stabilitet og udvikling i skrøbelige og konfliktramte stater bliver mere effektive og bygger på lokalt ejerskab.

Udviklingsindsatsen i Afghanistan blev i 2012 styrket markant, samtidig med at antallet af danske styrker blev reduceret. Danmark fortsatte således den gradvise omstrukturering af det danske engagement som følge af Helmand-planen for 2011-2012. I 2012 blev Danmarks bistand til Afghanistan evalueret. Evalueringen viste, at der er skabt gode resultater, og at den danske bistand har gjort en forskel. Især uddannelsesprogrammet har været en succes, ligesom nærområdeindsatsen og bistanden til økonomisk vækst har skabt solide resultater. Det har dog vist sig at være vanskeligere at skabe fremskridt i forhold til god regeringsførelse.

Udarbejdelsen af ny Afghanistan-plan for Danmarks engagement i Afghanistan i 2013-14 blev også igangsat af regeringen, og planen blev godkendt af et bredt flertal i Folketinget i januar 2013. Den gradvise omstrukturering af den danske indsats vil således fortsætte, og bistanden vil blive øget til i gennemsnit 530 mio. kr. pr. år i årene 2013-17, hvorved Afghanistan vil blive Danmarks største udviklingspartner.

På det humanitære område satte Danmark ind med ekstra ressourcer i lyset af de alvorlige akutte humanitære kriser i bl.a. Syrien, Mali og Afrikas Horn. I Mali bidrog Danmark med akut humanitær bistand til fordel for befolkningen i det nordlige Mali, de internt fordrevne i landet og de mennesker, som krisen har tvunget på flugt til nabolandene.

I Syrien støttede Danmark uddeling af nødhjælp og indkvartering af nogle af de mange interne fordrevne i Syrien og de syriske flygtninge i nabolandene. Ud over de akutte kriser blev der bevilliget midler til opbygning af modstandskraft mod naturkatastrofer og øget fødevaresikkerhed på Afrikas Horn.